Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły wykonywanych usług geodezyjnych

Usługi geodezyjne 01Mapa do celów projektowych

Przed opracowaniem projektu budowlanego należy do tego celu sporządzić aktualną kopię mapy zasadniczej dla obszaru opracowania oraz "kołnierza" okalającego 30 m. Opracowania geodezyjno - kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Na aktualnej kopii mapy zasadniczej sporządza się projekt zagospodarowania działki lub terenu. Treść mapy poza elementami mapy zasadniczej, obejmuje granice własności, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy, jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto wkreśla się usytuowanie zieleni wysokiej, ze wskazaniem pomników przyrody, usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy. Skala mapy powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia. (1:500 - działki budowlane, 1:1000 - zespoły obiektów budowlanych, 1:2000- rozległe tereny o dużym rozproszeniu obiektów, obiekty liniowe). Wielkość obszaru opracowania oraz skalę mapy określa w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę. Zaktualizowaną mapę do celów projektowych wykonuje geodeta uprawniony.

Usługi geodezyjne 02Wytyczenie obiektu budowlanego

Wytyczenie budynku w terenie jest jedną z najważniejszych prac przygotowawczych, rozpoczynających proces budowlany. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie należy do obowiązków kierownika budowy. Wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie wykonuje się na podstawie wyników geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu, planu sytuacyjnego oraz innych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji budowy. Wynikiem tego opracowania jest szkic dokumentacyjny.

Geodeta jeszcze przed wyjściem w teren zgłasza pracę do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Sam techniczny proces tyczenia polega na przestrzennym usytuowaniu w terenie metodami geodezyjnymi (gps, tachimetria, wcięć, itd.) i zamarkowaniu punktów głównych (np. punktów osi fundamentów, lub innych uzgodnionych z wykonawcą). Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe. Najczęściej główne osie oznacza się również na przygotowanych ławach budowlanych. Wynik tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia. Geodeta stwierdza wykonanie czynności tyczenia poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Efektem końcowym procesu tyczenia jest Operat Techniczny złożony do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Usługi geodezyjne 3Obsługa geodezyjna inwestycji

W trakcie prac na placu budowy skomplikowanych obiektów wykonuje się bieżącą obsługę geodezyjną polegających na precyzyjnych wytyczeniach i pomiarach prac montażowych, przemieszczeń i odkształceń obiektów. Czynności te wykonuje się, jeżeli są one przewidziane w procesie budowlanym lub na wniosek uczestnika procesu budowlanego. Obsługa budowy i montażu obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynności potwierdza się wpisem do dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.

Usługi geodezyjne 4Inwentaryzacja powykonawcza

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Po zakończeniu prac budowlanych, a przed oddaniem obiektu do użytkowania należy wykonać pomiar stanu wyjściowego obiektu, jeżeli wymaga w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń.

Okresowe pomiary geodezyjne przemieszczeń i odkształceń wykonuje się, jeżeli pomiary takie przewiduje projekt budowlany lub na wniosek zainteresowanego podmiotu. Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna sporządzona w wyniku inwentaryzacji powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oryginał w/w dokumentacji, a kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku inwentaryzacji.

Usługi geodezyjne 5Podział nieruchomości

Aby wydzielić z nieruchomości mniejsze działki należy przeprowadzić prawno - techniczną procedurę podziału nieruchomości. Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (wstępny projekt podziału) określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna. Pozytywna opinia stanowi podstawę do opracowania projektu podziału nieruchomości w formie operatu przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia geodezyjne. Z czynności prawno - technicznych sporządza się Operat Techniczny, który powinien być przekazany do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Usługi geodezyjne 6Wznowienie znaków granicznych

Precyzyjne ustalenie, wyznaczenie i zastabilizowanie punktów granicznych działki wykonuje się na podstawie dokumentów archiwalnych oraz danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków. ​Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozgraniczenie sprawy. Wznowienia znaków granicznych dokonuje na zlecenie zainteresowanych geodeta uprawniony. O czynnościach wznowienia znaków zawiadamia się zainteresowane strony. Z czynności tych sporządza się protokół i Operat Techniczny, który powinien być przekazany do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Usługi geodezyjne 7Mapy do celów prawnych i pod zalesienie

Na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych lub pod zalesienie geodeta wykonuje mapę ze wszystkimi niezbędnymi danymi i informacjami, które wchodzą w zakres określonego celu.
W celu uzyskania planu zalesienia, rolnik powinien złożyć do Nadleśnictwa wniosek o jego sporządzenie, dołączając do tego między innymi mapę sporządzoną przez Geodetę Uprawnionego, na podkładzie mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej, która zawiera:

wskazanie granic całości gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów wraz z powierzchnią działek ewidencyjnych na których są położone; wskazanie granic gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni i określenie powierzchni tych gruntów; wskazanie granic kęp i określenie ich powierzchni; w przypadku gruntów z sukcesją naturalną lub planowanego wykonania zalesienia części działki ewidencyjnej, lub planowanego wykonania zalesienia gruntu o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni.
Geodeta w celu ustalenia nachylenia terenu wykonuje pomiar sytuacyjno wysokościowy, a następnie nanosi wyniki pomiaru na w/w mapę i oznacza tereny, których nachylenie wynosi powyżej 12 stopni.

Usługi geodezyjne 8Inne pomiary i opracowania geodezyjne

Wykonujemy także inne pomiary i opracowania geodezyjne, w tym między innymi mapy do celów informacyjnych, pomiary użytków gruntowych, niwelacje i numeryczne modele terenu, pomiary mas, przemieszczeń, odkształceń, strzałki zwisu, pionowości, pomiary pomieszczeń budynków, itd.

Poszczególne ceny usług geodezyjnych są zależne od wielu czynników (np. Stopnia skomplikowania, wymaganej precyzji, wielkości zlecenia, miejsca położenia obiektu, stanu prawnego nieruchomości, jakości materiałów archiwalnych i źródłowych, itd.). Więcej informacji pod numerem telefonu 531-939-770.

Mapa do celów projektowych 

Wytyczenie obiektu budowlanego

Inwentaryzacja podwykonawcza

Obsługa geodezyjna inwestycji

Podział nieruchomości

Wznowienie granic

Usługi dronem