MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

20180219-094446-1orig
20180219-094504-11orig
20210123-140259aorig
20180219-094511-1orig
116437559-297685821577013-3210693631754946144-norig
116443030-779200172822801-1436127217398062871-norig
120523656-342193000426126-3731884296987654897-norig
bez-tytu-u6orig
bez-tytu-u10orig
cam000521orig
cam001421orig
cam00407orig
cam004692orig
cam00474orig
cam00510orig
cam00518orig
cam00524orig
cam023911orig
cam04543-kopiowanie3orig
danowskie-tobo-owo1orig
el-biecinorig
konarzyceorig
kopia-138611473-717987525777347-7472821752582556610-norig
mapadcp4orig
mapa-z-domkiem-2orig
m-eninorig
photo01851orig
photo02131orig
photo02091orig
sam-18521orig
zdj-cie02651orig
zdj-cie04351orig
zdj-cie04401orig
zdj-cie05123orig
20180219-094446-1orig 20180219-094504-11orig 20210123-140259aorig 20180219-094511-1orig 116437559-297685821577013-3210693631754946144-norig 116443030-779200172822801-1436127217398062871-norig 120523656-342193000426126-3731884296987654897-norig bez-tytu-u6orig bez-tytu-u10orig cam000521orig cam001421orig cam00407orig cam004692orig cam00474orig cam00510orig cam00518orig cam00524orig cam023911orig cam04543-kopiowanie3orig danowskie-tobo-owo1orig el-biecinorig konarzyceorig kopia-138611473-717987525777347-7472821752582556610-norig mapadcp4orig mapa-z-domkiem-2orig m-eninorig photo01851orig photo02131orig photo02091orig sam-18521orig zdj-cie02651orig zdj-cie04351orig zdj-cie04401orig zdj-cie05123orig

 

Mapa do celów projektowych
jest niezbędna do opracowania projektu budowlanego:
- domów / budynków mieszkalnych
- budynków gospodarczych, handlowych, przemysłowych, transportowych, składowych, użyteczności publicznej, itd.
- sieci uzbrojenia terenu i przyłączy (wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, itd.)
- dróg, autostrad, mostów, kolei, obiektów inżynierskich
- farm fotowoltaicznych, wież telekomunikacyjnych, linii energetycznych
- regulacji rzek, cieków, zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych

 

Mapa do celów projektowych
Przed opracowaniem projektu budowlanego należy do tego celu sporządzić aktualną kopię mapy zasadniczej dla obszaru opracowania oraz "kołnierza" okalającego 30 m. Opracowania geodezyjno - kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Na aktualnej kopii mapy zasadniczej sporządza się projekt zagospodarowania działki lub terenu.

Treść mapy poza elementami mapy zasadniczej (granice działek, użytki i kontury klasyfikacyjne, budynki, sieci uzbrojenia terenu, obiekty topograficzne), obejmuje granice własności, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy, jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto wkreśla się usytuowanie zieleni wysokiej, ze wskazaniem pomników przyrody, usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy. Skala mapy powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia. (1:500 - działki budowlane, 1:1000 - zespoły obiektów budowlanych, 1:2000- rozległe tereny o dużym rozproszeniu obiektów, obiekty liniowe).

Wielkość obszaru opracowania oraz skalę mapy określa w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę. Zaktualizowaną mapę do celów projektowych wykonuje geodeta uprawniony.

Nasze doświadczenie to ponad setki wykonanych map do celów projektowych, tysiące hektarów pomierzonych obszarów pod inwestycje mieszkaniowe, drogowe, kolejowe, przemysłowe, światłowodowe, wodociągowe, farmy fotowoltaiczne, wieże telekomunikacyjne, regulacje rzek i wiele innych.

Cena mapy do celów projektowych jest uzależniona od szeregu czynników, jak na przykład: wielkość obszaru opracowania, stopień aktualizacji mapy zasadniczej w zasobach Starostwa, miejsce położenia i rodzaju projektowanego obiektu, a także elementów dodatkowych, które są wymagane przez inwestora lub projektanta zgodnie z celem mapy (np. ustalenie granic własności, przekroje terenu, warstwice, usytuowanie zieleni, itd.).

Inne zadania geodety w trakcie procesu budowlanego:

WYTYCZENIE BUDYNKU OBSŁUGA INWESTYCJI INWENTARYZACJA

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.